Nabovarsel for naust Træsvegen GBNR 26/245

Du mottar dette varselet fordi du er nabo til eiendommen der vi ønsker å bygge naust.

Tomten tilhører Gerd Marie Olsen, men tomten skal selges til hennes sønn Einar Olsen som vil bygge naust på eiendommen.

Eiendommen er satt av til nausteformål i kommuneplanen (KPA), og det er derfor åpnet for å bygge naust i samsvar med gjeldene regler i nevnte kommuneplan. Det ligger en gjennomføringssone for felles planlegging for området, og vi vil søke om dispensasjon fra dette kravet. Tomten er ferdig planert (ble gjort på 1980 tallet), og ligger i et allerede eksisterende nausteområde. Vi søker og om disposisjon fra pbl. §1-8(byggegrense mot sjø).

Hva gjelder varselet?

Bygging av naust i Træsvegen GBNR 26/245. - Vindenes, Øygarden kommune.

Naustet skal ha:

Situasjonsplan

Snitt

Plan og fasade

Har du spørsmål eller merknader?

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Spørsmål kan rettes Arkontor v/ Paulo Areia på telefon 45199651. Spørsmål kan også sendes skriftlig på e-post til: epost@arkontor.no

Alternativt i brevs form til: Arkontor v/Paulo Areia ,Storrinden 15 – 5252 Søreidegrend.

Dersom dere har merknader eller protester til tiltaket, må disse sendes inn skriftlig til samme e-post eller adresse innen 14 dager etter at varselet er blitt sendt.

Bergen 20/01 - 2021

Mvh,

Paulo Areia

Arkitekt MNAL

Situasjonsplan.jpg
Takkplan.jpg
1etasje.jpg
2etasje.jpg
nord fasade.jpg
fasader.jpg
snittBB.jpg
snittAA.jpg